عجیبه!

کار یکسانه. نفس عمل یکیه.

وقتی یک خانم انجام میده، میگن حسادت میکنه!
وقتی یک آقا انجام میده، میگن غیرت داره!!!