این هفته برای اولین بار دعوت شدیم به عروسی. با یک کارت دعوت جداگانه و عنوان افتخاری آقای ... و بانوی محترم!