مؤدب بودن خیلی خوبه

اما مؤدب بودن بیش از حد هم باعث مؤذب شدن دیگران میشه!