کاش قدر آدمهای دور و اطرافمون

قدراونهایی رو که دوست داریم

تا زنده هستند بدونیم...

 

چه فایده بعد مرگشون این همه شیون و زاری؟!