موضوع پست قبلی یادم انداخت یک نامه جالب رو بگذارم. این نامه رو یکی با ایمیل برام فرستاده بود.

http://irapic.com/uploads/1213144175.jpg