سه جمله برای رسیدن به خوشبختی وجود دارد.

بیشتر از دیگران بدونی

بیشتر از دیگران تلاش کنی

کمتر از دیگران توقع داشته باشی