آینده متعلق به کسانی است که

به زیبایی آرزوها و رویاهای خود اعتقاد دارند.